คณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการSteering Committee

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- อาจารย์ ดร.อัญชลี มโนสืบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวางแผน
- อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- อาจารย์ ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ ผู้ช่วยคณบดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สิงห์เสถียร ผู้ช่วยคณบดี
- อาจารย์อรรถพล ช่วยค้ำชู ผู้ช่วยคณบดี

General Chair

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย

Technical Program Chair

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
- อาจารย์ ดร.กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์
- อาจารย์ ดร.คชพงศ์ สุมานนท์
- อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เหลืองอำพล
- อาจารย์ ดร.สุกัญญา เชิดชูงาม
- อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อุนทะอ่อน
- อาจารย์อัครเวช ศุภาคม
- อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ
- อาจารย์สมพงษ์ เชื้อพระคา 

Publication Chair

- อาจารย์ ดร.ยุทธนา สรวลสรรค์

Finance Chair

- อาจารย์ ดร.อัญชลี มโนสืบ

Registration Chair

- อาจารย์ประสิทธิ์ แพงเพชร

Sponsor Chair

- อาจารย์ ดร.ณทพร จินดาประเสริฐ

Secretariat

- นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม
- นางวรรณรัฐ คงสมบูรณ์

สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดต่อเรา 
  • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • โทรศัพท์ : (02) 836-3000 ต่อ 4113
  • อีเมล์ : engcon8.rmutp@gmail.com
  • Facebook : 

© Design by paper4conference.com - All Rights Reserved