กำหนดการสำคัญ

1. หมดเขตรับบทความทั่วไป

19 เมษายน 2567  (ขยายเวลา)

2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ

26 เมษายน 2567

3. วันสุดท้ายส่งบทความฉบับสมบูรณ์

3 พฤษภาคม 2567

4. วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

12 พฤษภาคม 2567

5. การนำเสนอบทความ

24 พฤษภาคม 2567

ระบบส่งบทความ ออนไลน์

รูปแบบบทความ (template)

1. ไฟล์รูปแบบบทความวิจัย (doc)

2. ไฟล์รูปแบบบทความวิจัย (pdf)

3. ไฟล์แบบรายงานการแก้ไขบทความ  (pdf)

(EXPLAIN FORM)

4. ไฟล์ ประวัติผู้นำเสนอบทความ  (pdf)

(SPEAKER's BIOGRAPHY FORM)

ขั้นตอนการส่งบทความ

รายละเอียด

1

ช่วงระยะที่ 1 จะมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน [step1-step6]

ส่งไฟล์บทความจะต้องทำการปกปิดชื่อ ผู้แต่งบทความ ชื่อหน่วยงาน ประวัติผู้แต่ง รวมถึงการอ้างถึงแหล่งทุน   ระบบจะรองรับไฟล์ เฉพาะไฟล์ที่เป็นนามสกุล pdf เท่านั้น

- ส่งไฟล์ บทความ (ปกปิดชื่อ ผู้แต่งบทความ ชื่อหน่วยงาน ประวัติผู้แต่ง รวมถึงการอ้างถึงแหล่งทุน) 
2

ช่วงระยะที่ 2 จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน [step7-step10]

  ***(กรณีบทความ จากระยะที่1   มีผลการพิจารณา : "ผ่านการพิจารณา แต่ให้แก้ไขบทความ" )
ส่งไฟล์บทความจะต้องทำการปกปิดชื่อ ผู้แต่งบทความ ชื่อหน่วยงาน ประวัติผู้แต่ง รวมถึงการอ้างถึงแหล่งทุน  

- ส่งไฟล์ บทความฉบับแก้ไข (*.pdf)
- ส่งไฟล์ แบบรายงานแก้ไขบทความ (*.pdf)
3

ช่วงระยะที่ 3 จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน [step11-step14]

***(กรณีบทความ จากระยะที่1 หรือ ระยะที่2 มีผลการพิจารณา : "ผ่านการพิจารณา" )
ส่งไฟล์บทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (Full paper) จะต้องมีชื่อ ผู้แต่งบทความ ชื่อหน่วยงาน ประวัติผู้แต่ง 

- ส่งไฟล์ บทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (*.pdf)
- ส่งไฟล์ บทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (*.doc/docx)
- ส่งไฟล์ ประวัติผู้นำเสนอบทความ (*.pdf)

ข้อเสนอแนะการเขียนบทความ

1. รูปแบบการเขียนบทความเป็นภาษาไทย โดยรูปแบบของบทความนั้นจะเป็นแบบ 2 คอลัมน์ และมีความยาวไม่เกิน 6  หน้าของกระดาษ A4 ตามรูปแบบของบทความ
2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ซึ่งต้องมีการนำเสนอทุกบทความ
3. การนำเสนอบทความจะเป็นการนำเสนอบนเวทีด้วยวาจา

สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดต่อเรา 
  • ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • โทรศัพท์ : (02) 836-3000 ต่อ 4113
  • อีเมล์ : engcon8.rmutp@gmail.com
  • Facebook : 

© Design by paper4conference.com - All Rights Reserved